Location Bungalow Deshaies

บริการให้เช่าบังกะโลใน Deshaies โดยที่บังกะโลนี้มีสองห้องนอนและสามารถเช่าสำหรับ 2 หรือ 4 คน

สัปดาห์คืนไฮซีซั่น
1-2 คน 3,400 บาท / วัน 24,000 บาท/ สัปดาห์
3-4 คน 4,900 บาท/ วัน 35,000 บาท/ สัปดาห์
โปรโมชั่นสัปดาห์คืน
1-2 คน 3,000 บาท/ วัน 19,000 บาท / สัปดาห์
3-4 คน 3,800 บาท/ วัน€ 23,000 บาท/ สัปดาห์
กลางฤดูสัปดาห์คืน
1-2 คน 3,200 บาท / วัน 21,500 บาท / สัปดาห์
3-4  คน 4,300 บาท / วัน 30,000 € / สัปดาห์